ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം: നാലാം തീയതി

ധ്യാനം: ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമുണ്ടെന്നുള്ളത് സുബുദ്ധിക്കു യോജിക്കുന്ന സത്യമാകുന്നു

ജപം

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെമേലും മരിച്ചവരുടെ മേലും അധികാരം നടത്തുന്ന സര്‍വ്വവല്ലഭനായ നിത്യസര്‍വ്വേശ്വരാ, വിശ്വാസത്താലും സല്‍ക്രിയകളാലും അങ്ങേയ്ക്കിഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അങ്ങ് മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്ത ജനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റെല്ലാവര്‍ക്കും അങ്ങ് ദയയുള്ളവനായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആര്‍ക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാവരും ശരീരബന്ധത്തോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നവരായാലും ശരീരത്തെ വിട്ടു മറുലോകത്തില്‍ ചേര്‍ന്നവരായാലും സകല വിശുദ്ധരുടെ അപേക്ഷയാലും അങ്ങേ നന്മയുടെ ആധിക്യത്താലും പാപമോചനം പ്രാപിപ്പാന്‍വേണ്ടി അങ്ങേപ്പക്കല്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ആമ്മേന്‍.

പ്രാര്‍ത്ഥന

”മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കള്‍ക്കു തമ്പുരാന്റെ മനോഗുണത്താല്‍ മോക്ഷത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ”

”നിത്യപിതാവേ! ഈശോ മിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്റെ വിലമതിയാത്ത തിരുച്ചോരയെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെമേല്‍ കൃപയായിരിക്കണമേ.”

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1 നന്മ. 1 ത്രിത്വ.

(മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി ഈശോ മിശിഹായുടെ അഞ്ചു തിരുമുറിവുകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക)

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

സകല വിശ്വാസികളുടെയും സ്രഷ്ടാവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന സര്‍വ്വേശ്വരാ! മരിച്ച അങ്ങേ ദാസരെക്കുറിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുള്ള അപേക്ഷയെ അംഗീകരിച്ചു അവരേറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപപരിഹാരത്തെ കൃപയോടു കൂടെ കൊടുത്തരുളേണമെ. സദാകാലവും ജീവിച്ചു വാഴുന്നവനായ സര്‍വ്വേശ്വരാ കര്‍ത്താവേ, ഈ അപേക്ഷയെ കൃപയോടു കൂടെ കേട്ടരുളണമെ.

നിത്യപിതാവേ, മാതാപിതാക്കള്‍, സംബന്ധികള്‍ സ്‌നേഹിതര്‍, ഉപകാരികള്‍ മുതലായവരെ തക്കവിധമായി സ്‌നേഹിച്ച് അവര്‍ക്കുവേണ്ട നന്മകളെ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങള്‍ക്കു ജന്മം നല്‍കി പ്രിയത്തോടുകൂടെ വളര്‍ത്തി സഹായിച്ചുവന്നവരും പലവിധ ഉപകാരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചെയ്തവരും ഞങ്ങളുടെ സംബന്ധികള്‍, സ്‌നേഹിതര്‍, മുതലായവരും അവരുടെ വേദന നീങ്ങി എന്നന്നേയ്ക്കും അങ്ങയെ സന്തോഷമായി ദര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാന്‍ കൃപ ചെയ്തരുളണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. കര്‍ത്താവേ നിത്യാശ്വാസം അവര്‍ക്കു കൊടുത്തരുളേണമെ.

നിത്യ വെളിച്ചവും അവര്‍ക്കു ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമ്മേനീശോ.

സുകൃതജപം
ഈശോ! ഞങ്ങളുടെമേല്‍ ദയയായിരിക്കണമേ.

സല്‍ക്രിയ
ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് അമ്പത്തിമൂന്നു മണിജപം ചൊല്ലണം.

ശുദ്ധീകരാത്മാക്കളുടെ ലുത്തിനിയ

കര്‍ത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ!
മിശിഹായേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ!
കര്‍ത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ!
മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ!
മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ!

സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ, (ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)
ഭൂലോക രക്ഷകനായ പുത്രനായ ദൈവമേ, (ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, (ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)
ഏകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ, (ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)

പരിശുദ്ധ മറിയമേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
ദൈവത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധ ജനനീ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
കന്യകകള്‍ക്കു മകുടമാകുന്ന നിര്‍മ്മല കന്യകേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)

വിശുദ്ധ മിഖായേലെ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
ദൈവദൂതന്മാരും മുഖ്യ ദൈവദൂതന്മാരുമായ സകല മാലാഖമാരേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
നവവൃന്ദ മാലാഖമാരെ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)

വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
ബാവാന്മാരും ദീര്‍ഘദര്‍ശികളുമായ സകല വിശുദ്ധന്മാരേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)

വിശുദ്ധ പത്രോസേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ പൗലോസേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ യോഹന്നാനേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
ശ്ലീഹന്മാരും സുവിശേഷകന്മാരുമായ സകല വിശുദ്ധന്മാരെ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാനോസേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ ലൗറന്തിയോസേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വേദസാക്ഷികളായ സകല വിശുദ്ധന്മാരേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ അംബ്രോസീസേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ ഈറാനിമ്മോസേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)

മെത്രാന്മാരും വന്ദകന്മാരുമായ സകല‍ വിശുദ്ധന്മാരേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വേദപാരംഗതന്‍മാരായ സകല വിശുദ്ധരേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
ഗുരുക്കന്മാരും ആചാര്യന്മാരുമായ സകല വിശുദ്ധന്മാരെ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
സന്യാസികളും തപോധനന്മാരുമായ സകല വിശുദ്ധന്മാരേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)

വിശുദ്ധ മറിയം മഗ്ദലേനായെ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ കത്രീനായെ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
വിശുദ്ധ ബാര്‍ബരായെ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)
കന്യകകളും വിധവകളുമായ സകല വിശുദ്ധരേ, (മരിച്ച വിശ്വാസികള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ)

ദയാപരനായിരുന്ന്, (കര്‍ത്താവേ അവരുടെ പാപങ്ങള്‍ പൊറുത്തരുളണമേ)
ദയാപരനായിരുന്ന്, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടരുളണമേ)
ദയാപരനായിരുന്ന്, (കര്‍ത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടരുളണമേ) 

സകല തിന്മകളില്‍ നിന്ന്‍, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ കോപത്തില്‍ നിന്ന്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ നീതിയുടെ ഘോരതയില്‍ നിന്ന്‍, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
ക്രൂരമായ വ്യാകുലത്തില്‍ നിന്ന്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
കഠിന ശിക്ഷയില്‍ നിന്ന്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
മരണത്തിന്‍റെ ഭയങ്കരമായ ഇരുളില്‍ നിന്ന്‍, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അഗ്നിജ്വാലയില്‍ നിന്ന്‍, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമായ പാറാവില്‍ നിന്ന്‍, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)

അങ്ങേ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ കറയില്ലാത്ത ഉത്ഭവത്തെയും പിറവിയേയും കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ മാധുര്യമുള്ള തിരുനാമത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ തിരുബാല പ്രായത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെയും ഉപവാസത്തെയും കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ വലിയ എളിമയെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ ജാഗ്രതയുള്ള അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ കൃപാധിക്യത്തെയും അളവില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ ചോര വിയര്‍പ്പേക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങുന്ന് കെട്ടപ്പെട്ട കെട്ടുകളെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങുന്ന് അനുഭവിച്ച അടികളെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ തിരുമുള്‍‍മുടിയെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ തിരുക്കുരിശിനെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ അഞ്ചു തിരുമുറിവുകളെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ ജയിച്ച അങ്ങേ അപമാനമുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ വിലമതിയാത്ത തിരുരക്തത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ മഹിമയുള്ള ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
അങ്ങേ അതിശയമായ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച്, (കര്‍ത്താവേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ)

വിധിയുടെ ദിവസത്തില്‍ പാപികളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു,
(കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

പാപിയായിരുന്ന മറിയം മഗ്ദലനായ്ക്കു പാപപരിഹാരം നല്‍കിയവനും നല്ല കള്ളന്‍റെ അപേക്ഷ കേട്ടവനുമായ അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

മരണത്തിന്‍റെ താക്കോലും നരകത്തിന്‍റെ താക്കോലും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

രക്ഷിപ്പാന്‍ യോഗ്യതയുള്ളവരെ കൃപയോടെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

ഞങ്ങളുടെ സഹോദരര്‍, ബന്ധുക്കള്‍, സ്നേഹിതര്‍, ഉപകാരികള്‍ എന്നിവരുടെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തു നിന്ന്‍ രക്ഷിച്ചരുളണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല‍ ആത്മാക്കള്‍ക്കും ദയ ചെയ്തരുളണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

മിശിഹാകര്‍ത്താവില്‍ അനുകൂലപ്പെടുന്ന സകലര്‍ക്കും ആശ്വാസവും പ്രകാശവും സമാധാനവുമുള്ള സ്ഥലം കല്‍പ്പിച്ചരുളണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

പാപദൂഷ്യത്താല്‍ അവര്‍ക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെ കുറച്ചരുളണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

അവരുടെ ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

അവരുടെ ആശയെ നിറവേറ്റുവാന്‍ ദയയായിരിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തി, സ്തുതിച്ചു ബലി അങ്ങേയ്ക്കണപ്പാന്‍ തക്കവണ്ണം കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

അങ്ങേ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ അവരെ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

സര്‍വ്വേശ്വരന്‍റെ പുത്രാ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു, (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

കൃപയുടെ ഉറവയെ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു. (കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്കണമേ)

ഭൂലോക പാപങ്ങളെ ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിന്‍ കുട്ടീ, (അവര്‍ക്ക് നിത്യാശ്വാസം കൊടുത്തരുളണമേ) 

ഭൂലോക പാപങ്ങളെ ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിന്‍ കുട്ടീ, (അവര്‍ക്ക് നിത്യാശ്വാസം കൊടുത്തരുളണമേ) 

ഭൂലോക പാപങ്ങളെ ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിന്‍ കുട്ടീ, (കര്‍ത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ)

(1 സ്വര്‍ഗ്ഗ.)

സമാധാനത്തില്‍ അവര്‍ ആശ്വസിക്കട്ടെ, (അപ്രകാരം സംഭവിക്കട്ടെ)

കര്‍ത്താവേ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടരുളണമേ. (ഞങ്ങളുടെ അഭയശബ്ദം അങ്ങേ സന്നിധിയില്‍ എത്തട്ടെ)

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.