ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള നൊവേന: ഒൻപതാം ദിനം

ഒൻപതാം ദിനം: ധ്യാനം

ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളുടെ  സഹനങ്ങൾ  ഭീകരമാമാണ്.  അഗ്നി, ദുഃഖം, അന്ധകാരം,  ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വിടുതൽ എന്നാണന്നറിയാത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലതാണ്. അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി  ദൈവീക ദർശനം സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹനം

പ്രാർത്ഥന

ഓ എന്റെ ദൈവമേ !  എനിക്കു നിന്നിൽ നിന്നും നിന്റെ വിശുദ്ധമായ കൃപയിൽ നിന്നും വളരെ വർഷങ്ങൾ ശാന്തമായി മാറി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും!  ഓ അനന്ത നന്മയേ ,ഞാൻ മൂലം നീ എത്ര കാലം സഹിച്ചു.അതിനാൽ  മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും ഉപരിയായി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിനക്കെതിരായി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളെയും പ്രതി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ  ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. വിശുദ്ധമായ നിലനിൽപ്പിനുള്ള കൃപ എനിക്കു നൽകണമേ. വീണ്ടും പാപത്തിൽ വീഴാൻ ഇനി എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുടെ വേദനയെ ലഘൂകരിക്കണമേ, നിന്റെ തിരുമുഖ ദർശനത്തിനായി അവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു വേഗം വിളിക്കേണമേ. ദൈവമേ എന്നോടും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ സഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളോടും കരുണയായിരിക്കണമേ, ഓ മറിയമേ, ദൈവമാതാവേ, നിന്റെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥതയാൽ  ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുടെയും നിത്യ നാശത്തിന്റെ അപകടം പേറുന്നവരുടെയും സഹായത്തിനു വരണമേ.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ…

നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ…

നിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയുടെ മേൽ, സഹിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളുടെമൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളെ നിന്റെ നിത്യാനന്ദത്തിനു അർഹരാക്കണമേ.

ഒൻപതാം ദിവസം നൂറ്റിമുപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ചെല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക 

കര്‍ത്താവേ, അഗാധത്തില്‍നിന്നു ഞാന്‍ അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്നു.

കര്‍ത്താവേ, എന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന കേള്‍ക്കണമേ! ചെവി ചായിച്ച്‌ എന്‍െറ യാചനകളുടെസ്വരം ശ്രവിക്കണമേ!

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങു പാപങ്ങളുടെകണക്കുവച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കുനിലനില്‍ക്കാനാവും?

എന്നാല്‍, അങ്ങ്‌ പാപം പൊറുക്കുന്നവനാണ്‌; അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയുടെ മുന്‍പില്‍ ഭയഭക്‌തികളോടെ നില്‍ക്കുന്നു.

ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു, എന്‍െറ ആത്‌മാവു കര്‍ത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വാഗ്‌ദാനത്തില്‍ ഞാന്‍ പ്രത്യാശയര്‍പ്പിക്കുന്നു.

പ്രഭാതത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നകാവല്‍ക്കാരെക്കാള്‍ ആകാംക്‌ഷയോടെ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

പ്രഭാതത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നകാവല്‍ക്കാരെക്കാള്‍ ആകാംക്‌ഷയോടെ ഇസ്രായേല്‍ കര്‍ത്താവിനെ കാത്തിരിക്കട്ടെ; എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവു കാരുണ്യവാനാണ്‌; അവിടുന്ന്‌ ഉദാരമായി രക്‌ഷ നല്‍കുന്നു.

ഇസ്രായേലിനെ അവന്‍െറ അകൃത്യങ്ങളില്‍നിന്ന്‌അവിടുന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നു.

(എല്ലാ ദിവസവും അതതു ദിവസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശേഷം ജപിക്കേണ്ടത്)

ഓ മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ, ഗെദ്സെമനിയിൽ നീ ചിന്തിയ രക്ത തുള്ളികളാൽ ശുദ്ധീകരണസ്ഥത്തിലെ ആത്മാക്കളോടു കരുണയായിരിക്കണമേ.

കർത്താവേ അവരോടു  കരുണയുണ്ടാകണമേ

ഓ മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ,  ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ചമ്മട്ടി അടിയിൽ നീ സഹിച്ച വേദനയെപ്രതി, ശുദ്ധീകരണസ്ഥത്തിലെ ആത്മാക്കളോടു കരുണയായിരിക്കണമേ.

കർത്താവേ അവരോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ

ഓ മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ,  മുൾമുടി ശിരസ്സിൽ അണിയിച്ചപ്പോൾ അങ്ങു അനുഭവിച്ച കൊടിയ വേദനയെ പ്രതി ശുദ്ധീകരണസ്ഥത്തിലെ ആത്മാക്കളോടു കരുണയായിരിക്കണമേ.

കർത്താവേ അവരോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ.

ഓ മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ, കാൽവരിയിലേക്കു  കുരിശു വഹിച്ച യാത്രയിൽ നീ അനുഭവിച്ച വലിയ സഹനത്തെ പ്രതി ശുദ്ധീകരണസ്ഥത്തിലെ ആത്മാക്കളോടു കരുണയായിരിക്കണമേ.

കർത്താവേ അവരോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ.

ഓ മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ,  ഏറ്റവും ക്രൂരമായ കുരിശേറ്റലിൽ നീ  സഹിച്ച കൊടിയ വേദനയെ പ്രതി     ശുദ്ധീകരണസ്ഥത്തിലെ ആത്മാക്കളോടു കരുണയായിരിക്കണമേ.

കർത്താവേ അവരോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ.

ഓ മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ,  കുരിശിൽ നീ അനുഭവിച്ച കഠിനമായ  വേദനയെ പ്രതി     ശുദ്ധീകരണസ്ഥത്തിലെ ആത്മാക്കളോടു കരുണയായിരിക്കണമേ.

കർത്താവേ അവരോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ.

ഓ മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ,  നിന്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പു നീ ശ്വസിച്ച അവസാന ശ്വാസത്തെ  പ്രതി     ശുദ്ധീകരണസ്ഥത്തിലെ ആത്മാക്കളോടു കരുണയായിരിക്കണമേ.

കർത്താവേ അവരോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ.

(ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും ഈ നൊവേനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.)

ദൈവത്തോടു അടുത്തായിരിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തവരുമായ വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ ഞങ്ങൾ/ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി  പ്രാർത്ഥിച്ചുവല്ലോ. വലിയ പാപികളായ ഞങ്ങളെ/ എന്നെ നിത്യ നാശത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയത്തിൽ നിന്നു എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും ആമ്മേൻ.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങൾ