പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രധാന ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ 

പെന്തക്കുസ്താ ദിനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത്. സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ദിനമാണ് പെന്തക്കുസ്താ. ശ്ലീഹന്മാരിലേയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന പ്രധാന ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ ഏവയാണെന്നു നോക്കാം.

1. “യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: അവന്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ, അവർ സഹവസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു” (മത്തായി 1:18).

മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് ഗർഭവതിയായത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനർത്ഥം ഈശോയ്ക്ക് മാനുഷികമായി ഒരു പിതാവില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായ മറിയത്തിലൂടെ ദൈവം ഈശോയെ ഉത്ഭവപാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കി. അവർ ഒരുമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മറിയം ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2. “എന്നാൽ, എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവ് അയയ്ക്കുന്ന സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും” (യോഹ. 14:26).

പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം തന്റെ സഹായകനെ അയയ്ക്കുമെന്നും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുമെന്നും ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കുമെന്നും അവിടുന്ന് പിതാവിനാൽ അയയ്‌ക്കപ്പെടുന്നവനാണെന്നും ബൈബിളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നേയ്‌ക്കും നിങ്ങളോടു കൂടെയായിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു തരും എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്, സഹായകൻ, ആശ്വാസകൻ എന്നീ പേരുകളിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

3. “എന്നാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെമേൽ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. ജറുസലെമിലും യൂദയാ മുഴുവനിലും സമരിയായിലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും” (അപ്പ. പ്രവ. 1:8).

ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശക്തിസ്രോതസായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്ലീഹന്മാരിലേയ്ക്ക് വരികയും ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവശക്തിയാൽ നിറയും.

4. “ആകയാൽ, നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ” (മത്തായി 28:19).

ഈ വചനഭാഗത്ത് ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമ്മോദീസ നൽകുവാനും ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജലത്താൽ മാമ്മോദീസ നൽകുക എന്നല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്താൽ വ്യക്തികളെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുതിയ ശിഷ്യന്മാരെ സ്‌നാപനപ്പെടുത്തുകയെന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ശിഷ്യനായിത്തീരുന്ന വ്യക്തി ത്രീത്വത്തിലെ മൂന്നു വ്യക്തികളുമായി – പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിവരുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്നു എന്നാണ്.

5. “പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കു ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (റോമ 5:5).

ഇവിടെ ദൈവസ്‌നേഹം നമ്മിലേയ്ക്ക് വർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുക. നാം ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിച്ചതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച്, ദൈവം നമ്മെ സ്‌നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തമായി സ്വന്തം പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായത്. ഇവിടെ ദൈവം രക്ഷാകരപദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതും മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ്.

6. “നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ, അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു. ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ആത്മാവ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്കുവേണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നത്” (റോമ 8:26-27).

ഈ വചനഭാഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായാണ് ചിത്രീകരിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അറിയാത്തപ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുകയും നമുക്കായി മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ദൈവഹിതം നിറവേറുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

7. “പത്രോസ് പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുവിൻ, പാപമോചനത്തിനായി എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുവിൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും” (അപ്പ. പ്രവ. 2:38).

രക്ഷയിലേയ്ക്ക് കരേറുവാനുള്ള മാർഗ്ഗമായാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുന്നു. പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈശോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിലുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവസ്‌നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.