ലുമെൻ ജെൻസിയും – അദ്ധ്യായം 8: മരിയന്‍ സഭാപഠനങ്ങള്‍ 20

തിരുസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖ   

തിരുസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ പ്രമാണരേഖയിലെ എട്ടാം അദ്ധ്യായം, ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന് മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെയും സഭയുടെയും രഹസ്യങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ ഒരു ലിഖിതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമോ എന്ന ചർച്ചയുടെ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ തീരുമാനമാണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു ലിഖിതത്തിനു പകരം തിരുസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖയുടെ ഭാഗമായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാമെന്നുള്ളത്.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമായ ലുമെൻ ജെൻസിയും എട്ടാം അദ്ധ്യായം തനിയെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. മറിച്ച്, സൂനഹദോസിന്റെ മറ്റ് രേഖകളും നടപടികളുമായി ഗാഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തിരുസഭയുടെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ചും സഭയിലെ സ്ഥാനശ്രേണിയെക്കുറിച്ചും വിശിഷ്യാ മേൽപ്പട്ടസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അത്മായരെക്കുറിച്ചും സഭയിൽ വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പൊതുവായ വിളിയെക്കുറിച്ചും സന്യസ്തരെക്കുറിച്ചും തീർത്ഥാടകസഭയുടെ യുഗാന്ത്യോന്മുഖ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും സ്വർഗ്ഗീയസഭയുമായുള്ള അതിന്റെ ഏകീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ച ശേഷമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെക്കുറിച്ചും അവളുടെ സവിശേഷസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ അദ്ധ്യായം അഞ്ച് ശീർഷകങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: 1. ആമുഖം (52-54); 2. രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പങ്ക് (55-59); 3. പരിശുദ്ധ കന്യകയെയും സഭയെയും കുറിച്ച് (60-65); 4. സഭയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയോടുള്ള വണക്കം (66-67); 5. മറിയം തീർത്ഥാടകരായ ദൈവജനത്തിന് ഉറപ്പായ പ്രത്യാശയുടെയും സമാശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകം (68-69).

തുടക്കം 

കന്യകയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനായി ജന്മമെടുത്ത ദൈവപുത്രന്റെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുക. ദൈവപുത്രന് മനുഷ്യനായി ജന്മം നൽകിയവളും നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്റെ അമ്മയുമായ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും വണങ്ങണമെന്ന് സൂനഹദോസ് കൽപിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മാലാഖ നൽകിയ മംഗളവർത്തയുടെ സമയത്ത് ദൈവവചനത്തെ ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും ഏറ്റുവാങ്ങുകയും അതുവഴി ലോകത്തിലേക്ക് ജീവൻ സംവഹിക്കുകയും ചെയ്ത കന്യകാമറിയം സത്യമായും ദൈവമാതാവെന്ന നിലയിലും രക്ഷകന്റെ അമ്മ എന്ന നിലയിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവളും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവളുമാണ് എന്നും സൂനഹദോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ പുത്രന്റെ യോഗ്യതകളാലും അവനോടുള്ള ഗാഢവും അഭേദ്യവുമായ ബന്ധത്താലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കന്യകാമറിയം, ദൈവപുത്രന്റെ മാതാവും അതുവഴി പിതാവിന്റെ പ്രിയപുത്രിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയവുമെന്ന മഹനീയപദവിയും ബഹുമാന്യസ്ഥാനവും അലങ്കരിക്കുന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ കൃപയുടെ ദാനത്താൽ അവൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അതിലംഘിക്കുന്നവളും അതേസമയം ആദത്തിന്റെ സന്തതി എന്ന നിലയിൽ രക്ഷ നേടേണ്ടവരിൽ ഒരുവളും ആയിരിക്കുന്നു. തന്റെ അതിശ്രേഷ്ഠയും അദ്വിതീയയുമായ അംഗം എന്ന നിലയിൽ പുത്രസഹജമായ മമതയോടെയും സ്നേഹമയിയായ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തിയോടെയും സഭ അവളെ വണങ്ങുന്നു.

ദിവ്യരക്ഷകൻ രക്ഷ നേടിത്തരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം വിശദീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത വചനത്തിന്റെയും അവന്റെ മൗതികശരീരത്തിന്റെയും രഹസ്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയും മനുഷ്യരുടെ അമ്മയുമായ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെ, പ്രത്യേകമായി വിശ്വാസികളുടെ കടമകളും സൂനഹദോസ് തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

രക്ഷാകരപദ്ധതിയിലുള്ള മറിയത്തിന്റെ പങ്ക്

രക്ഷാകരപദ്ധതിയിലുള്ള മറിയത്തിന്റെ പങ്ക് വിശദമാക്കുമ്പോൾ, പഴയനിയമത്തിൽ മിശിഹായുടെ മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങളും മംഗളവർത്തയും യേശുവിന്റെ ബാല്യവും പരസ്യജീവിതവും മറിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും യേശുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണശേഷം മറിയത്തിന്റെ ജീവിതവും പരാമർശിക്കുന്നു. സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുന്ന സന്തതിയുടെ മാതാവായ സ്ത്രീയും എമ്മാനുവേലിന് ജന്മം നൽകുന്ന കന്യകയും മറിയമാണെന്ന് പറയുന്നു. മരണം  ലോകത്തിൽ വരാൻ ഒരു സ്ത്രീ കാരണമായതുപോലെ, ജീവൻ ലോകത്തിൽ നൽകാൻ കാരണമായ സ്ത്രീയായ മറിയത്തിന്റെ സമ്മതം മനുഷ്യാവതാരത്തിനു മുൻപേ തേടാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായി. അതിനാൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ ദൈവമാതാവിനെ പൂര്‍ണ്ണമായും വിശുദ്ധയെന്നും പാപത്തിന്റെ എല്ലാ കറകളിൽ നിന്നും  മുക്തയെന്നും വിളിച്ചു. നസ്രത്തിലെ കന്യകയെ ദൈവദൂതൻ ‘കൃപ നിറഞ്ഞവളേ’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തതും, ‘ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി,’ ‘നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ’ എന്ന് അവൾ പ്രത്യുത്തരിച്ചതും വഴി ആദത്തിന്റെ മകളായ മറിയം യേശുവിന്റെ അമ്മയായി. അനുസരണക്കേടാലും അവിശ്വാസത്താലും ഹവ്വാ കെട്ടിയത് അനുസരണത്താലും വിശ്വാസത്താലും മറിയം അഴിച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ ഹവ്വാ വഴി മരണമെന്നതുപോലെ മറിയം വഴി ജീവനും ഉണ്ടായിയെന്നും സഭാപിതാക്കന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. രക്ഷാകാരപദ്ധതിയിൽ അമ്മയും പുത്രനുമായുള്ള ബന്ധം ക്രിസ്തു, കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ അവന്റെ മരണം വരെ എപ്രകാരം പ്രകടമായിരുന്നുവെന്ന് വിവരിച്ചതിനുശേഷം സ്വർഗ്ഗാരോഹണശേഷമുള്ള മറിയത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു.

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയും സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, മറിയവും ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ രക്ഷകന്റെ അമ്മയുടെ സഹകരണവും വിധേയാത്മകമായ പങ്കും കന്യകയും മാതാവുമായ മറിയം സഭയുടെ മാതൃകയായിരിക്കുന്നതും പരാമർശിക്കുന്നു. മാമ്മോദീസയിൽ മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതിലൂടെ മാതാവും തന്റെ മണവാളനായ ക്രിസ്തു നൽകിയ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ കന്യകയുമാണ് സഭ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, മറിയത്തിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന സുകൃതങ്ങൾ അനുകരിക്കേണ്ടവളാണ് സഭയെന്നും പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.

സഭയിലെ വണക്കം 

സഭയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയോടുള്ള വണക്കത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സ്വഭാവവും അടിത്തറയും വിശദമാക്കുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയെ ദൈവമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ ആദരിച്ചിരുന്നതായും വിശ്വാസികൾ അവരുടെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും ആവശ്യങ്ങളിലും അവളുടെ സംരക്ഷണയിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നതായും പറയുന്ന സൂനഹദോസ്, ശരിയായ മാതൃവണക്കം വഴി ദൈവമാണ് മഹത്വപ്പെടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, മറിയത്തെ വണങ്ങുന്ന നല്ല പതിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവളോട് മാതൃസഹജമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവളുടെ സുകൃതങ്ങൾ അനുകരിക്കാനും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ഒന്നുപോലെ മഹത്വീകൃതയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇഹലോകത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും വിളങ്ങേണ്ട സഭയുടെ ആരംഭവും പ്രതിരൂപവുമാണെന്നും തീർത്ഥാടകരായ ദൈവജനത്തിന് പ്രത്യാശയുടെയും സാന്ത്വനത്തിന്റെയും അടയാളമായി പ്രശോഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞതിനുശേഷം കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിന്നും അകന്നുകഴിയുന്ന ക്രൈസ്തവരും മറിയത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും രക്ഷകന്റെയും അമ്മയായി വണങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പരാമർശിക്കുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥത്താൽ എല്ലാ ജനതകളും ഒരൊറ്റ ദൈവജനമായി ഒന്നിച്ചുകൂടപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുക.

ഡോ. സെബാസ്റ്യന്‍ മുട്ടംതൊട്ടില്‍ MCBS

DOGMATIC CONSTITUTION ON THE CHURCH
LUMEN GENTIUM
SOLEMNLY PROMULGATED BY HIS HOLINESS
POPE PAUL VI
ON NOVEMBER 21, 1964

CHAPTER VIII

THE BLESSED VIRGIN MARY, MOTHER OF GOD
IN THE MYSTERY OF CHRIST AND THE CHURCH

 1. Introduction
 2. Wishing in His supreme goodness and wisdom to effect the redemption of the world, “when the fullness of time came, God sent His Son, born of a woman…that we might receive the adoption of sons”.(283) “He for us men, and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Spirit from the Virgin Mary.”(1*) This divine mystery of salvation is revealed to us and continued in the Church, which the Lord established as His body. Joined to Christ the Head and in the unity of fellowship with all His saints, the faithful must in the first place reverence the memory “of the glorious ever Virgin Mary, Mother of our God and Lord Jesus Christ”.(2*)
 3. The Virgin Mary, who at the message of the angel received the Word of God in her heart and in her body and gave Life to the world, is acknowledged and honored as being truly the Mother of God and Mother of the Redeemer. Redeemed by reason of the merits of her Son and united to Him by a close and indissoluble tie, she is endowed with the high office and dignity of being the Mother of the Son of God, by which account she is also the beloved daughter of the Father and the temple of the Holy Spirit. Because of this gift of sublime grace she far surpasses all creatures, both in heaven and on earth. At the same time, however, because she belongs to the offspring of Adam she is one with all those who are to be saved. She is “the mother of the members of Christ . . . having cooperated by charity that faithful might be born in the Church, who are members of that Head.”(3*) Wherefore she is hailed as a pre-eminent and singular member of the Church, and as its type and excellent exemplar in faith and charity. The Catholic Church, taught by the Holy Spirit, honors her with filial affection and piety as a most beloved mother.
 4. Wherefore this Holy Synod, in expounding the doctrine on the Church, in which the divine Redeemer works salvation, intends to describe with diligence both the role of the Blessed Virgin in the mystery of the Incarnate Word and the Mystical Body, and the duties of redeemed mankind toward the Mother of God, who is mother of Christ and mother of men, particularly of the faithful. It does not, however, have it in mind to give a complete doctrine on Mary, nor does it wish to decide those questions which the work of theologians has not yet fully clarified. Those opinions therefore may be lawfully retained which are propounded in Catholic schools concerning her, who occupies a place in the Church which is the highest after Christ and yet very close to us.(4*)
 5. The Role of the Blessed Mother in the Economy of Salvation
 6. The Sacred Scriptures of both the Old and the New Testament, as well as ancient Tradition show the role of the Mother of the Saviour in the economy of salvation in an ever clearer light and draw attention to it. The books of the Old Testament describe the history of salvation, by which the coming of Christ into the world was slowly prepared. These earliest documents, as they are read in the Church and are understood in the light of a further and full revelation, bring the figure of the woman, Mother of the Redeemer, into a gradually clearer light. When it is looked at in this way, she is already prophetically foreshadowed in the promise of victory over the serpent which was given to our first parents after their fall into sin.(284) Likewise she is the Virgin who shall conceive and bear a son, whose name will be called Emmanuel.(285) She stands out among the poor and humble of the Lord, who confidently hope for and receive salvation from Him. With her the exalted Daughter of Sion, and after a long expectation of the promise, the times are fulfilled and the new Economy established, when the Son of God took a human nature from her, that He might in the mysteries of His flesh free man from sin.
 7. The Father of mercies willed that the incarnation should be preceded by the acceptance of her who was predestined to be the mother of His Son, so that just as a woman contributed to death, so also a woman should contribute to life. That is true in outstanding fashion of the mother of Jesus, who gave to the world Him who is Life itself and who renews all things, and who was enriched by God with the gifts which befit such a role. It is no wonder therefore that the usage prevailed among the Fathers whereby they called the mother of God entirely holy and free from all stain of sin, as though fashioned by the Holy Spirit and formed as a new creature.(5*) Adorned from the first instant of her conception with the radiance of an entirely unique holiness, the Virgin of Nazareth is greeted, on God’s command, by an angel messenger as “full of grace”,(286) and to the heavenly messenger she replies: “Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word”.(287) Thus Mary, a daughter of Adam, consenting to the divine Word, became the mother of Jesus, the one and only Mediator. Embracing God’s salvific will with a full heart and impeded by no sin, she devoted herself totally as a handmaid of the Lord to the person and work of her Son, under Him and with Him, by the grace of almighty God, serving the mystery of redemption. Rightly therefore the holy Fathers see her as used by God not merely in a passive way, but as freely cooperating in the work of human salvation through faith and obedience. For, as St. Irenaeus says, she “being obedient, became the cause of salvation for herself and for the whole human race.”(6*) Hence not a few of the early Fathers gladly assert in their preaching, “The knot of Eve’s disobedience was untied by Mary’s obedience; what the virgin Eve bound through her unbelief, the Virgin Mary loosened by her faith.”(7*) Comparing Mary with Eve, they call her “the Mother of the living,”(8*) and still more often they say: “death through Eve, life through Mary.”(9*)
 8. This union of the Mother with the Son in the work of salvation is made manifest from the time of Christ’s virginal conception up to His death it is shown first of all when Mary, arising in haste to go to visit Elizabeth, is greeted by her as blessed because of her belief in the promise of salvation and the precursor leaped with joy in the womb of his mother.(288) This union is manifest also at the birth of Our Lord, who did not diminish His mother’s virginal integrity but sanctified it,(10*) when the Mother of God joyfully showed her firstborn Son to the shepherds and Magi. When she presented Him to the Lord in the temple, making the offering of the poor, she heard Simeon foretelling at the same time that her Son would be a sign of contradiction and that a sword would pierce the mother’s soul, that out of many hearts thoughts might be revealed.(289) When the Child Jesus was lost and they had sought Him sorrowing, His parents found Him in the temple, taken up with the things that were His Father’s business; and they did not understand the word of their Son. His Mother indeed kept these things to be pondered over in her heart.(290)
 9. In the public life of Jesus, Mary makes significant appearances. This is so even at the very beginning, when at the marriage feast of Cana, moved with pity, she brought about by her intercession the beginning of miracles of Jesus the Messiah.(291) In the course of her Son’s preaching she received the words whereby in extolling a kingdom beyond the calculations and bonds of flesh and blood, He declared blessed(292) those who heard and kept the word of God, as she was faithfully doing.(293) After this manner the Blessed Virgin advanced in her pilgrimage of faith, and faithfully persevered in her union with her Son unto the cross, where she stood, in keeping with the divine plan,(294) grieving exceedingly with her only begotten Son, uniting herself with a maternal heart with His sacrifice, and lovingly consenting to the immolation of this Victim which she herself had brought forth. Finally, she was given by the same Christ Jesus dying on the cross as a mother to His disciple with these words: “Woman, behold thy son”.(295) (11*)
 10. But since it has pleased God not to manifest solemnly the mystery of the salvation of the human race before He would pour forth the Spirit promised by Christ, we see the apostles before the day of Pentecost “persevering with one mind in prayer with the women and Mary the Mother of Jesus, and with His brethren”,(296) and Mary by her prayers imploring the gift of the Spirit, who had already overshadowed her in the Annunciation. Finally, the Immaculate Virgin, preserved free from all guilt of original sin,(12*) on the completion of her earthly sojourn, was taken up body and soul into heavenly glory,(13*) and exalted by the Lord as Queen of the universe, that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of lords(297) and the conqueror of sin and death.(l4*)

III. On the Blessed Virgin and the Church

 1. There is but one Mediator as we know from the words of the apostle, “for there is one God and one mediator of God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a redemption for all”.(298) The maternal duty of Mary toward men in no wise obscures or diminishes this unique mediation of Christ, but rather shows His power. For all the salvific influence of the Blessed Virgin on men originates, not from some inner necessity, but from the divine pleasure. It flows forth from the superabundance of the merits of Christ, rests on His mediation, depends entirely on it and draws all its power from it. In no way does it impede, but rather does it foster the immediate union of the faithful with Christ.
 2. Predestined from eternity by that decree of divine providence which determined the incarnation of the Word to be the Mother of God, the Blessed Virgin was on this earth the virgin Mother of the Redeemer, and above all others and in a singular way the generous associate and humble handmaid of the Lord. She conceived, brought forth and nourished Christ. She presented Him to the Father in the temple, and was united with Him by compassion as He died on the Cross. In this singular way she cooperated by her obedience, faith, hope and burning charity in the work of the Saviour in giving back supernatural life to souls. Wherefore she is our mother in the order of grace.
 3. This maternity of Mary in the order of grace began with the consent which she gave in faith at the Annunciation and which she sustained without wavering beneath the cross, and lasts until the eternal fulfillment of all the elect. Taken up to heaven she did not lay aside this salvific duty, but by her constant intercession continued to bring us the gifts of eternal salvation.(15*) By her maternal charity, she cares for the brethren of her Son, who still journey on earth surrounded by dangers and cultics, until they are led into the happiness of their true home. Therefore the Blessed Virgin is invoked by the Church under the titles of Advocate, Auxiliatrix, Adjutrix, and Mediatrix.(16*) This, however, is to be so understood that it neither takes away from nor adds anything to the dignity and efficaciousness of Christ the one Mediator.(17*)

For no creature could ever be counted as equal with the Incarnate Word and Redeemer. Just as the priesthood of Christ is shared in various ways both by the ministers and by the faithful, and as the one goodness of God is really communicated in different ways to His creatures, so also the unique mediation of the Redeemer does not exclude but rather gives rise to a manifold cooperation which is but a sharing in this one source.

The Church does not hesitate to profess this subordinate role of Mary. It knows it through unfailing experience of it and commends it to the hearts of the faithful, so that encouraged by this maternal help they may the more intimately adhere to the Mediator and Redeemer.

 1. By reason of the gift and role of divine maternity, by which she is united with her Son, the Redeemer, and with His singular graces and functions, the Blessed Virgin is also intimately united with the Church. As St. Ambrose taught, the Mother of God is a type of the Church in the order of faith, charity and perfect union with Christ.(18*) For in the mystery of the Church, which is itself rightly called mother and virgin, the Blessed Virgin stands out in eminent and singular fashion as exemplar both of virgin and mother. (19*) By her belief and obedience, not knowing man but overshadowed by the Holy Spirit, as the new Eve she brought forth on earth the very Son of the Father, showing an undefiled faith, not in the word of the ancient serpent, but in that of God’s messenger. The Son whom she brought forth is He whom God placed as the first-born among many brethren,(299) namely the faithful, in whose birth and education she cooperates with a maternal love.
 2. The Church indeed, contemplating her hidden sanctity, imitating her charity and faithfully fulfilling the Father’s will, by receiving the word of God in faith becomes herself a mother. By her preaching she brings forth to a new and immortal life the sons who are born to her in baptism, conceived of the Holy Spirit and born of God. She herself is a virgin, who keeps the faith given to her by her Spouse whole and entire. Imitating the mother of her Lord, and by the power of the Holy Spirit, she keeps with virginal purity an entire faith, a firm hope and a sincere charity.(20*)
 3. But while in the most holy Virgin the Church has already reached that perfection whereby she is without spot or wrinkle, the followers of Christ still strive to increase in holiness by conquering sin.(300) And so they turn their eyes to Mary who shines forth to the whole community of the elect as the model of virtues. Piously meditating on her and contemplating her in the light of the Word made man, the Church with reverence enters more intimately into the great mystery of the Incarnation and becomes more and more like her Spouse. For Mary, who since her entry into salvation history unites in herself and re-echoes the greatest teachings of the faith as she is proclaimed and venerated, calls the faithful to her Son and His sacrifice and to the love of the Father. Seeking after the glory of Christ, the Church becomes more like her exalted Type, and continually progresses in faith, hope and charity, seeking and doing the will of God in all things. Hence the Church, in her apostolic work also, justly looks to her, who, conceived of the Holy Spirit, brought forth Christ, who was born of the Virgin that through the Church He may be born and may increase in the hearts of the faithful also. The Virgin in her own life lived an example of that maternal love, by which it behooves that all should be animated who cooperate in the apostolic mission of the Church for the regeneration of men.
 4. The Cult of the Blessed Virgin in the Church
 5. Placed by the grace of God, as God’s Mother, next to her Son, and exalted above all angels and men, Mary intervened in the mysteries of Christ and is justly honored by a special cult in the Church. Clearly from earliest times the Blessed Virgin is honored under the title of Mother of God, under whose protection the faithful took refuge in all their dangers and necessities.(21*) Hence after the Synod of Ephesus the cult of the people of God toward Mary wonderfully increased in veneration and love, in invocation and imitation, according to her own prophetic words: “All generations shall call me blessed, because He that is mighty hath done great things to me”.(301) This cult, as it always existed, although it is altogether singular, differs essentially from the cult of adoration which is offered to the Incarnate Word, as well to the Father and the Holy Spirit, and it is most favorable to it. The various forms of piety toward the Mother of God, which the Church within the limits of sound and orthodox doctrine, according to the conditions of time and place, and the nature and ingenuity of the faithful has approved, bring it about that while the Mother is honored, the Son, through whom all things have their being (302) and in whom it has pleased the Father that all fullness should dwell,(303) is rightly known, loved and glorified and that all His commands are observed.
 6. This most Holy Synod deliberately teaches this Catholic doctrine and at the same time admonishes all the sons of the Church that the cult, especially the liturgical cult, of the Blessed Virgin, be generously fostered, and the practices and exercises of piety, recommended by the magisterium of the Church toward her in the course of centuries be made of great moment, and those decrees, which have been given in the early days regarding the cult of images of Christ, the Blessed Virgin and the saints, be religiously observed.(22*) But it exhorts theologians and preachers of the divine word to abstain zealously both from all gross exaggerations as well as from petty narrow-mindedness in considering the singular dignity of the Mother of God.(23*) Following the study of Sacred Scripture, the Holy Fathers, the doctors and liturgy of the Church, and under the guidance of the Church’s magisterium, let them rightly illustrate the duties and privileges of the Blessed Virgin which always look to Christ, the source of all truth, sanctity and piety. Let them assiduously keep away from whatever, either by word or deed, could lead separated brethren or any other into error regarding the true doctrine of the Church. Let the faithful remember moreover that true devotion consists neither in sterile or transitory affection, nor in a certain vain credulity, but proceeds from true faith, by which we are led to know the excellence of the Mother of God, and we are moved to a filial love toward our mother and to the imitation of her virtues.
 7. Mary the sign of created hope and solace to the wandering people of God
 8. In the interim just as the Mother of Jesus, glorified in body and soul in heaven, is the image and beginning of the Church as it is to be perfected is the world to come, so too does she shine forth on earth, until the day of the Lord shall come,(304) as a sign of sure hope and solace to the people of God during its sojourn on earth.
 9. It gives great joy and comfort to this holy and general Synod that even among the separated brethren there are some who give due honor to the Mother of our Lord and Saviour, especially among the Orientals, who with devout mind and fervent impulse give honor to the Mother of God, ever virgin.(24*) The entire body of the faithful pours forth instant supplications to the Mother of God and Mother of men that she, who aided the beginnings of the Church by her prayers, may now, exalted as she is above all the angels and saints, intercede before her Son in the fellowship of all the saints, until all families of people, whether they are honored with the title of Christian or whether they still do not know the Saviour, may be happily gathered together in peace and harmony into one people of God, for the glory of the Most Holy and Undivided Trinity.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.