സിഞ്ഞും മാഞ്ഞും – മരിയന്‍ സഭാപഠനങ്ങള്‍ 26

സിഞ്ഞും മാഞ്ഞും (Signum Magnum)

ലക്ഷ്യം

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഫാത്തിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് താൻ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1967 മെയ് 13-ന് പോൾ ആറാമൻ മാർപാപ്പ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനമാണ് സിഞ്ഞും മാഞ്ഞും (Signum Magnum). മറിയത്തിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം. കൂടാതെ, മരിയൻഭക്തിയെക്കുറിച്ച് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അജപാലന ആശങ്കകളെ നേരിടുകയും ചരിത്രത്തിലുടനീളം മറിയത്തിന് ബഹുമാനം നൽകപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയുകയും മരിയൻഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനവും ക്രിസ്തീയ ഐക്യത്തിൽ അതിനുള്ള മൂല്യവും സമർത്ഥിക്കുകയും മരിയൻഭക്തി ആരാധനാപരിഷ്കരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം.

തുടക്കം

യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ സ്വർഗത്തിൽ ദർശിച്ച മഹത്തായ അടയാളമായ “സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ സ്ത്രീ” രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ എല്ലാവരുടെയും മാതാവായിത്തീർന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമാണെന്ന് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുക. മഹനീയയായ ദൈവമാതാവിനെ സഭയുടെ കൂടി ആത്മീയമാതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് തോന്നിയ വലിയ സന്തോഷവും മാർപാപ്പ ആമുഖമായി പ്രകടമാക്കുന്നു. ഒപ്പം, എഫേസൂസ് സൂനഹദോസ് മറിയത്തെ ദൈവമാതാവെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിളിച്ചതിനെയും മാർപാപ്പ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

മറിയത്തിന്റെ ആത്മീയമാതൃത്വം

സഭയുടെ എല്ലാ മക്കളുടെയും ശ്രദ്ധ മേരിയുടെ ആത്മീയമാതൃത്വവും രക്ഷിതരായ മനുഷ്യകുലത്തിന് സഭാമാതാവായ മാറിയത്തോടുള്ള കടമകളും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യബന്ധത്തിലേക്ക് മാർപാപ്പ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മാതാവും രക്ഷകന്റെ അമ്മയുമായ മറിയത്തെ “ഗാഢവും അവിഭാജ്യവുമായ ബന്ധത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ” അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെയും മൗതികശരീരത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങളിൽ, രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധയായ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, സഭയുടെ മാതാവ് എന്ന നിലയിലും സഭ പ്രത്യേക വണക്കത്തോടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാർപാപ്പ. തുടർന്ന്, രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ ദൈവമാതാവ് നിർവ്വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അവൾക്ക് സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സഭയുടെ പാരമ്പര്യം രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി മാർപാപ്പ തന്റെ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

സഭയുടെ മാതാവായ പരിശുദ്ധ അമ്മ

പാപികളായ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ അവളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യശരീരം സ്വീകരിച്ച രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ വളരെ അടുത്ത സഹകാരിണിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയും എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ സദ്ഗുണങ്ങളുടെ മാതൃകയായി വിളങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം സഭയുടെ മാതാവാകുന്നത് എന്ന സത്യമാണ് ആദ്യം പരിശുദ്ധ പിതാവ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്.

ഒരു അമ്മ തന്റെ മാതൃത്വചുമതലകൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ അവളുടെ സന്താനങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധ മറിയം ദൈവപുത്രന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ സഹകരിണിയായ ശേഷം യോഹന്നാന്റെ മാത്രമല്ല, ശ്ലീഹ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത സകലരുടെയും മാതാവായിക്കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവ്യക്തികളുടെ ആത്മാവുകളിൽ ദൈവികജീവന്റെ ജനനത്തിലും വികാസത്തിലും സഹകാരിണിയായി അവളുടെ മാതൃത്വചുമതലകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിറവേറ്റുന്നു. മനുഷ്യരക്ഷയുടെ രഹസ്യത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഭാഗമായ ഇത് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ സത്യമാണെന്നും അതിനാൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇത് വിശ്വാസമായി കണക്കാക്കണമെന്നും മാർപാപ്പ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

മറിയത്തോടുള്ള വണക്കം

ഏറ്റവും പരിശുദ്ധയായ മറിയത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങളുടെ ഭക്തിപുരസ്സരമായ അനുകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് മാർപാപ്പ വിശദീകരിക്കുന്നത്. മറിയത്തിനോടുള്ള വണക്കം തന്നെ അവളുടെ പുണ്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗമെങ്കിലും മറിയത്തിന്റെ സുകൃതങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നത് അതിനെ എളുപ്പവും സന്തോഷകരവും ആക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്നും നമ്മോട് ഏറ്റവും അടുത്തതും ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളതുമായ ക്രിസ്ത്വനുകരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തനുകരിക്കാമെന്നും മറിയം പുതിയനിയമത്തിന്റെ പ്രഭാതനക്ഷത്രവും പുതിയ ഹവ്വായുമാണെന്നും വിവരിക്കുന്ന മാർപാപ്പ മരിയൻ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനക്കും മനസാന്തരത്തിനും ദൈവഭയത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളാണെന്നും വിശദമാക്കുന്നു.

ഏറ്റവും വിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മാതൃകകൾ പിന്തുടരാൻ വിശ്വാസികളെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് യേശു തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയെന്ന നിലയിൽ അവളെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവളെ  മാതൃകയായി പിന്തുടരേണ്ട ആവശ്യകത നിശബ്ദമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അമ്മമാരുടെ അതേ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും കുട്ടികൾ അവരുടെ അമ്മമാരുടെ യോഗ്യതകളും സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഭാവിക കാര്യമാണെന്നതുപോലെ നാമും നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ അനുകരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് മാർപാപ്പ പറയുന്നു.

മറിയത്തിന്റെ വിമലഹൃദയം

സഭയുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആത്മീയോന്നതി നൽകുന്ന സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പ്രകാശിതമായിരുന്നുവെന്നും ദൈവത്തോടും സഹജീവികളോടുമുള്ള തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയായി എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുമ്പാകെ മറിയത്തിന്റെ വിമലഹൃദയം പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയത്തിനോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സമർപ്പണം പുതുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും സ്വര്‍ഗത്തിലെ മഹനീയയായ സ്വർഗരാജ്ഞിയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും മാധുര്യമുള്ള അമ്മയുമായ പരിശുദ്ധ മറിയം അവളുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും സഹായിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും അവളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ രക്ഷാകർതൃത്വം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കില്ലെന്നുമുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് മാർപാപ്പ തന്റെ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം അവസാനിപ്പിക്കുക.

ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മുട്ടംതൊട്ടില്‍ MCBS

APOSTOLIC EXHORTATION
OF HIS HOLINESS PAUL VI
SIGNUM MAGNUM
TO THE CATHOLIC BISHOPS OF THE WORLD

Venerable brothers, health and apostolic blessings
INTRODUCTION

The great sign which the Apostle John saw in heaven, “a woman clothed with the sun,”(1) is interpreted by the sacred Liturgy,(2) not without foundation, as referring to the most blessed Mary, the mother of all men by the grace of Christ the Redeemer.

The memory, venerable brothers, is still vivid in our mind of the great emotion we felt in proclaiming the august Mother of God as the spiritual Mother of the Church, that is to say, of all the faithful and of the sacred pastors, as the crowning of the third session of the Second Vatican Council, after having solemnly promulgated the Dogmatic Constitution on the Church.(3) Great also was the happiness of numerous Council Fathers, as well as of the faithful, who were present at the sacred rite in St. Peter’s basilica and of the entire Christian people scattered throughout the world.

The memory came spontaneously to many minds of the first grandiose triumph achieved by the humble “handmaid of the Lord”(4) when the Fathers from East and West, gathered in an ecumenical council at Ephesus in the year 431, greeted Mary as “Theotokos” – genitrix of God. The Christian population of the illustrious city associated themselves with a jubilant impulse of faith with the exultance of the Fathers and accompanied them with torchlights to their dwelling.

Oh! with how much maternal satisfaction the Virgin Mary must have looked on the pastors and the faithful in that glorious hour of the history of the Church, recognizing in the hymns of praise, raised in honor principally of the Son and then in her own, the echo of the prophetic canticle which she herself on the impulse of the Holy Spirit had raised to the Most High;

“My soul magnifies the Lord,
and my spirit rejoices in God my Savior,
because He has regarded the lowliness of His handmaid; for,
behold, henceforth all generations shall call me blessed;
because He who is mighty has done great things for me
and holy is His name.”(5)

On the occasion of the religious ceremonies which are taking place at this time in honor of the Virgin Mother of God in Fatima, Portugal, where she is venerated by countless numbers of the faithful for her motherly and compassionate heart,(6) we wish to call the attention of all sons of the Church once more to the indissoluble link between the spiritual motherhood of Mary, so amply illustrated in the (council’s) Dogmatic Constitution on the Church(7) and the duties of redeemed men toward her, the Mother of the Church.

Once it is acknowledged, by virtue of the numerous testimonies offered by the sacred texts and by the holy Fathers and remembered in the constitution mentioned above, that “Mary, the Mother of God and Mother of the Redeemer”(8) has been “united to Him by a close and indissoluble tie”(9) and that she has a most singular role in “the mystery of the Incarnate Word and of the Mystical Body,”(10) that is to say, in “the economy of salvation,”(11) it appears evident that the Virgin is “rightly honored by the Church with a special veneration,(12) particularly liturgical,”(13) not only as “the most holy Mother of God, who took part in the mysteries of Christ,”(14) but also “as the Mother of the Church.”(15)
Nor is it to be feared that liturgical reform, if put into practice according to the formula “the law of faith must establish the law of prayer”(16) may be detrimental to the “wholly singular” veneration(17) due to the Virgin Mary for her prerogatives, first among these being the dignity of the Mother of God. Nor is it to be feared that the greater veneration, liturgical as well as private, given to her may obscure or diminish “the adoration which is offered to the Incarnate Word, as well as the Father and to the Holy Spirit.”(18)

Accordingly, without wishing to restate here, venerable brothers, the traditional doctrine of the Church regarding the function of the Mother of God on the plane of salvation and her relations with the Church, we believe that, if we dwell on the consideration of two truths which are very important for the renewal of Christian life, we would be doing something of great utility for the souls of the faithful.

PART I

The first truth is this: Mary is the Mother of the Church not only because she is the Mother of Christ and His most intimate associate in “the new economy when the Son of God took a human nature from her, that He might in the mysteries of His flesh free man from sin,”(19) but also because “she shines forth to the whole community of the elect as a model of the virtues.”(20) Indeed, just as no human mother can limit her task to the generation of a new man but must extend it to the function of nourishing and educating her offspring, thus the blessed Virgin Mary, after participating in the redeeming sacrifice of the Son, and in such an intimate way as to deserve to be proclaimed by Him the Mother not only of His disciple John but – may we be allowed to affirm it – of mankind which he in some way represents,(21) now continues to fulfill from heaven her maternal function as the cooperator in the birth and development of divine life in the individual souls of redeemed men. This is a most consoling truth which, by the free consent of God the All-Wise, is an integrating part of the mystery of human salvation; therefore it must be held as faith by all Christians.

But in what way does Mary cooperate in the growth of the members of the Mystical Body in the life of grace? First of all, by her unceasing prayers inspired by a most ardent charity. The Holy Virgin, in fact, though rejoicing in the union of the august Trinity, does not forget her Son’s advancing, as she herself did in the “pilgrimage of the faith”.(22) Indeed, contemplating them in God and clearly seeing their necessities, in communion with Jesus Christ, “who continues forever and is therefore able at all times to intercede for them,”(23) she makes herself their Advocate, Auxiliatrix, Adjutrix and Mediatrix.(24) Of this intercession of hers for the People of God with the Son, the Church has been persuaded, ever since the first centuries, as testified to by this most ancient antiphon which, with some slight difference, forms part of the liturgical prayer in the East as well as in the West: “We seek refuge under the protection of your mercies, Oh Mother of God; do not reject our supplication in need but save us from perdition, O you who alone are blessed.”(25) Nor should anyone believe that the maternal intervention of Mary would prejudice the predominant and irreplaceable efficacy of Christ, our Savior. On the contrary, it draws its strength from the mediation of Christ of which it is the luminous proof.(26)

But the cooperation of the Mother of the Church in the development of the divine life of the souls does not come to an end with the appeal to the Son. She exercises on redeemed men another influence: that of example. An influence which is indeed most important, according to the well-known axiom: “Verba movent, exempla trahunt” (Words move, examples attract). In fact, just as the teachings of the parents become far more efficacious if they are strengthened by the example of a life conforming with the norms of human and Christian prudence, so the sweetness and the enchantment emanating from the sublime virtues of the immaculate Mother of God attract souls in an irresistible way to imitation of the divine model, Jesus Christ, of whom she was the most faithful image. Therefore the council declared: “The Church, devotedly meditating on her and contemplating her in the light of the Word made man, enters more intimately into the supreme mystery of the Incarnation and becomes ever increasingly like her Spouse”(27).

Furthermore, it is well to bear in mind that Mary’s eminent sanctity was not only a singular gift of divine liberality. It was also the fruit of the continuous and generous cooperation of her free will in the inner motions of the Holy Spirit. It is because of the perfect harmony between divine grace and the activity of her human nature that the Virgin rendered supreme glory to the Most Holy Trinity and became the illustrious ornament of the Church, which thus greets her in sacred Liturgy: “You are the glory of Jerusalem, the joy of Israel, the honor of our people”(28).

Let us then admire in the pages of the Gospel the testimonies of such sublime harmony. Mary, as soon as she was reassured by the voice of the Angel Gabriel that God had chosen her as the unblemished mother of His only-begotten Son, unhesitatingly gave her consent to a work which would have engaged all the energies of her fragile nature and declared: “Behold the handmaid of the Lord; be it done to me according to thy word”(29). From that moment, she consecrated all of herself to the service not only of the heavenly Father and of the Word Incarnate, who had become her Son, but also to all mankind, having clearly understood that Jesus, in addition to saving his people from the slavery of sin, would become the King of a messianic Kingdom, universal and eternal(30).

Therefore, the life of Joseph’s pure spouse, who remained a virgin “during childbirth and after childbirth” – as the Catholic Church has always believed and professed (31) and as was fitting for her who was raised to the incomparable dignity of divine motherhood(32) – was a life of such perfect union with the Son that she shared in His joys, sorrows and triumphs. And even after Christ had ascended to heaven she remained united to Him by a most ardent love while she faithfully fulfilled the new mission of spiritual Mother of the most beloved of the disciples and of the nascent Church. It can be asserted that the whole life of the humble handmaid of the Lord, from the moment when she was greeted by the Angel, until her assumption in body and soul to heavenly glory, was a life of loving service.

We, therefore, associating ourselves with the Evangelists, with the Fathers and the Doctors of the Church, recalled in the dogmatic constitution “Lumen gentium” (Chap. VIII), full of admiration, contemplate Mary, firm in her faith, ready in her obedience, simple in humility, exulting in praising the Lord, ardent in charity, strong and constant in the fulfillment of her mission to the point of sacrificing herself, in full communion of sentiments with her Son who immolated Himself on the Cross to give men a new life.

Before such splendor of virtue, the first duty of all those who recognize in the Mother of Christ the model of the Church, is to unite themselves to her in giving thanks to the Most High for working great things in Mary for the benefit of all mankind. But this is not enough. It is also the duty of all the faithful to pay as tribute to the most faithful handmaid of the Lord, a veneration of praise, of gratitude and of love because, by a wise and mild divine provision, her free consent and her generous cooperation in the designs of God had, and still have, a great influence in the attainment of human salvation(33). Therefore every Christian must make St. Anselm’s prayer his own: “Oh, glorious Lady, grant that through you we may deserve to ascend to Jesus, your Son, who through you deigned to descend among us”.(34)

PART II:
DEVOUT IMITATION OF THE VIRTUES
OF THE MOST HOLY MARY

1. True devotion to the Most Holy Mary reflects her virtues.

Neither the grace of the divine Redeemer, nor the powerful intercession of His Mother and our spiritual Mother, nor yet her sublime sanctity, could lead us to the port of salvation if we did not respond to them by our persevering will to honor Jesus Christ and the Holy Virgin with our devout imitation of their sublime virtue.

It is therefore the duty of all Christians to imitate in a reverent spirit the examples of goodness left to them by their heavenly Mother. This, venerable brothers, is the other truth to which we are pleased to call your attention and the attention of the faithful entrusted to your pastoral care, that they may second with docility the exhortation of the Fathers of the Second Vatican Council: “Let the faithful remember that true devotion consists neither in fruitless and passing emotion, nor in a certain vain credulity. Rather, it proceeds from true faith, by which we are led to know the excellence of the Mother of God, and are moved to a filial love toward our mother and to the imitation of her virtues.”(35)

Imitation of Jesus Christ is undoubtedly the regal way to be followed to attain sanctity and reproduce in ourselves, according to our forces, the absolute perfection of the heavenly Father. But while the Catholic Church has always proclaimed a truth so sacrosanct, it has also affirmed that imitation of the Virgin Mary, far from distracting the souls from the faithful following of Christ, makes it more pleasant and easier for them. For, since she had always done the will of God, she was the first to deserve the praise which Christ addressed to His disciples: “Whoever does the will of my Father in heaven, he is my brother and sister and mother.”(36)

2. “Through Mary to Jesus.”

The general norm “Through Mary to Jesus” is therefore valid also for the imitation of Christ. Nevertheless, let our faith not be perturbed, as if the intervention of a creature in every way similar to us, except as regards sin, offended our personal dignity and prevented the intimacy and immediacy of our relationships of adoration and friendship with the Son of God. Let us rather recognize the “goodness and the love of God the Savior,”(37) who, condescending to our misery, so remote from His infinite sanctity, wished to make it easier for us to imitate it by giving us as a model the human person of His Mother. She, in fact, among human beings, offers the most shining example and the closest to us, of that perfect obedience whereby we lovingly and readily conform with the will of the eternal Father. Christ Himself, as we well know, made this full closeness to the approval of the Father, the supreme ideal of His human behavior, declaring: “I do always the things that are pleasing to Him.”(38)

3. Mary, the new Eve, the dawn of the New Testament.

If we then contemplate the Virgin of Nazareth in the halo of her prerogative and of her virtues, we will see her shine before our eyes as the “New Eve,”(39) the exalted daughter of Sion, the summit of the Old Testament and the dawn of the New, in which “the fullness of time”(40) was realized, which was preordained by God for the mission in the world of His only-begotten Son. In truth, the Virgin Mary, more than all the patriarchs and prophets, more than the “just” and “pious” Simeon awaited and implored “the consolation of Israel…the Christ of the Lord”(41) and then greeted His advent with the hymn of “Magnificat” when He descended into her most chaste womb to take on our flesh.

It is in Mary, therefore, that the Church of Christ indicates the example of the worthiest way of receiving in our spirits the Word of God, in accordance with the luminous sentence of St. Augustine: “Mary was therefore more blessed in receiving the faith in Christ than in conceiving the flesh of Christ. Accordingly, maternal consanguinity would not have benefited Mary if she had not felt more fortunate in having Christ in her heart then in her womb.”(42) And it is still in her that Christians can admire the example of how to fulfill, with humility and at the same time with magnanimity, the mission which God entrusts to each one in this world, in relation to his own salvation and that of his fellow beings.

“Therefore, I beg you, be imitators of me as I am of Christ.”(43) These words, and with greater reason than the Apostle Paul to the Christians of Corinth, can be addressed by the Mother of the Church to the multitudes of the faithful, who, in a symphony of faith and love with the generations of past centuries, acclaim her as blessed.(44) It is an invitation which it is a duty to heed docilely.

4. Marian message of invitation to prayer, penance and the fear of God.

And then a message of supreme utility seems today to reach the faithful from her who is the Immaculate, the holy, the cooperator of the Son in the work of restoration of supernatural life in souls.(45) In fact, in devoutly contemplating Mary they draw from her a stimulus for trusting prayer, a spur to the practice of penance and to the holy fear of God. Likewise, it is in this Marian elevation that they more often hear echoing the words with which Jesus Christ announced the advent of the Kingdom of heaven: “Repent and believe in the Gospel”(46); and His severe admonition: “Unless you repent you will all perish in the same manner.”(47)
Therefore, impelled by love and by the wish to placate God for the offenses against His sanctity and His justice and, at the same time, moved by trust in His infinite mercy, we must bear the sufferings of the spirit and of the body that we may expiate our sins and those of our fellow beings and so avoid the twofold penalty or “harm” and of “sense,” that is to say, the loss of God–the supreme good–and eternal fire.(48)

5. Christ Himself indicates the Mother as the model of the Church.

What must stimulate the faithful even more to follow the examples of the most holy Virgin is the fact that Jesus Himself, by giving her to us as our Mother, has tacitly indicated her as the model to be followed. It is, in fact, a natural thing that the children should have the same sentiments of their mothers and should reflect their merits and virtues. Therefore, as each one of us can repeat with St. Paul: “The Son of God loved me and gave Himself up for me,”(49) so in all trust he can believe that the divine Savior has left to him also, in spiritual heritage, His Mother, with all the treasures of grace and virtues with which He had endowed her, that she may pour them over us through the influence of her powerful intercession and our willing imitation. This is why St. Bernard rightly affirms: “Coming to her the Holy Spirit filled her with grace for herself; when the same Spirit pervaded her again she became superabundant and redounding in grace for us also.”(50)

6. The history of the Church is always illumined by the edifying presence of Mary.

From what we have been illustrating in the light of the holy Gospel and of Catholic tradition, it appears evident that the spiritual motherhood of Mary transcends space and time and belongs to the universal history of the Church, since she has always been present in the Church with her maternal assistance. Likewise the meaning of the affirmation appears clear, which is so often repeated: our era may well be called the Marian era. In fact, if it is true that, by an exalted grace of the Lord, the providential role of the most holy Mary in the history of salvation has been more deeply understood by the vast strata of the Christian people, this, however, should not lead us to believe that in past ages we had no intuition whatever of this truth or that future ones will ignore it. In truth, all periods of the Church’s history have benefited and will benefit from the maternal presence of the Mother of God because she will remain always indissolubly joined to the mystery of the Mystical Body, of whose Head it was written: “Jesus Christ is the same, yesterday and today, yes, and forever.”(51)

7. The Mother of the Church, banner of unity, stimulus for perfect Brotherhood among all Christians.

Venerable brothers, the persuasion that the thought of the Church regarding the veneration of praise, gratitude and love due to the most blessed Virgin is in full accord with the doctrine of the holy Gospel, as it was more precisely understood and explained by the tradition of the East as well as of the West, stirs in our spirit the hope that this pastoral exhortation of ours for an ever more fervid and more fruitful Marian piety will be received with generous acceptance not only by the faithful entrusted to your care, but also by those who, while not enjoying full communion with the Catholic Church, nevertheless, together with us, admire and venerate the handmaid of the Lord, the Virgin Mary, Mother of the Son of God.

May the Immaculate Heart of Mary shine before the eyes of all Christians as the model of perfect love toward God and toward our fellow beings; may it lead them toward the Holy Sacraments by virtue of which souls are cleansed from the stains of sin and are preserved from it. May it also stimulate them to make reparation for the innumerable offenses against the Divine Majesty. Lastly, may it shine like a banner of unity and a spur to perfect the bonds of brotherhood among all Christians in the bosom of the one Church of Jesus Christ, which “taught by the Holy Spirit, honors her with filial affection and piety as a most beloved mother.”(52)

8. Invitation to renew personal consecration to the Immaculate Heart of Mary.

Since the 25th anniversary is recalled this year of the solemn consecration of the Church and of mankind to Mary, the Mother of God, and to her Immaculate Heart, by our predecessor of venerated memory, Pius XII, on Oct. 31, 1942, on the occasion of the broadcast message to the Portuguese nation(53)—a consecration which we ourself have renewed on Nov. 21, 1964 (54)—we exhort all the sons of the Church to renew personally their consecration to the Immaculate Heart of the Mother of the Church and to bring alive this most noble act of veneration through a life ever more consonant with the divine will (55) and in a spirit of filial service and of devout imitation of their heavenly Queen.

Lastly, venerable brothers, we express the trust that, thanks to your encouragement, the clergy and the Christian people entrusted to your pastoral ministry will respond in a generous spirit to this exhortation of ours so as to demonstrate toward the Virgin Mother of God a more ardent piety and a firmer confidence. Meanwhile while we are comforted by the certainty that the glorious Queen of Heaven and our most sweet Mother will never cease to assist all and each one of her sons and will never withdraw from the entire Church of Christ her heavenly patronage, to you yourselves and to your faithful, as a pledge of divine favors and as a sign of our benevolence, we wholeheartedly impart the apostolic blessing.
Given in Rome, at St. Peter, on the 13th day of the month of May in the year 1967, the fourth of our pontificate.
PAULUS PP. VI
________________________________________
NOTES
1. Cf. Apocalypse 12,1.
2. Cf. Epistle of Mass for the feast of the Apparition of Mary Immaculate, Feb. 11.
3. Cf. Acta Apostolica Sedis 57, 1965, pp. 1-67.
4. Cf. Luke 1:38.
5. Ibid., 1:46 and 48-49.
6. Radio message of Pius XII, May 13, 1946, given for the Christians of Portugal, Acta Apostolicae Sedis 38, 1946, p. 264.
7. Cf. chapter VIII, paragraph III, on the Blessed Virgin and the Church, Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, pp. 62-65.
8. Cf. ibid. n. 53, p. 58.
9. Cf. ibid.
10. Ibid. n. 54, p. 59.
11. Ibid. n. 55. p. 59.
12. Ibid. n. 66, p. 65.
13. Allocution to the Council Fathers in the Vatican Basilica on the feast of the Presentation, third session of the Council, Acta Apostolicae Sedis, 56, 1964, p. 1016.
14. Cf. dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 66: Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, p. 65.
15. Cf. ibid., n. 67, p. 65.
16. Pius XII, encyclical letter Mediator Dei: Acta Apostolicae Sedis, 38, 1947, p. 541.
17. Cf. dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 66: Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, p. 65.
18. Ibid. n. 66, p. 65.
19. Ibid. n. 55, p. 60.
20. Ibid. n. 65, p. 64, also n. 63.
21. Cf. ibid. n. 58, p. 61; Leo XIII encyclical letter Adiutricem populi, Acts of Leo XIII, 15, 1896, p. 302.
22. Dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 58; Acta Apostolicae Sedis, 57, 1967, p. 61.
23. Heb. 7, 25.
24. Cf. dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 62: Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, p. 61.
25. Cf. Dom F. Mercenier, L’Antienne Mariale grecque la plus ancienne in Le Museon 52, 1939, pp. 229-233.
26. Cf. dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 62: Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, p. 63.
27. Ibid. n. 65, p. 64.
28. Second Antiphon of lauds, feast of the Immaculate Conception.
29. Luke 1, 38.
30. Cf. Matt. 1, 21; Luke 1, 33.
31. Cf. St. Leo, martyr, letter, Lectis dilectionis tuae to Flavianum; PL 54, 759; idem, letter, Licet per nostros to Julian, Ep. Coensem: p. 54, 803; St. Hormisdas, Ep. Inter ea quae to Justinian, emperor, PL 63, 407; Lateran Council, October, 609, under Martin I, canon 3: Caspar, ZKG, 51, 1932, p. 88; Conc. Tolet. XVI, Symbol. article 22: J. Madoz El Simbolo del Concilio XVI de Toledo in Estudios Onienses, ser. I, volume 3, 1946; dogmatic constitution Lumen Gentium, nn. 52, 55, 57, 59, 63; Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, pp. 58-64.
32. Cf. St. Thomas, Summa Theologica, Part I, q. 25, a. 6, ad. 4.
33. Cf. dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 56; Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, p. 60.
34. Orat. 54, PL 158, 961.
35. Dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 67; Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, p. 66; confer St. Thomas, Summa Theologica, Part II-II, q. 81, a. 1, ad. 1; Part III, q. 25, aa. 1, 5.
36. Matt. 12, 50.
37. Cf. Titus 3, 4.
38. St. John 8, 29.
39. Cf. St. Irenaeus, Adv. Haer. III, 22, 4: PG 959; St. Epiphanius, Haer. 78, 18: PG 42, 728-729; St. John Damascene, first homily on the birth of Mary: PG 96, 671 ss; dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 56; Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, pp.
60-61.
40. Galatians 4, 4.
41. St. Luke 2, 25-26.
42. Serm. 215, 1: PL 38, 1074.
43. 1 Cor., 4, 16.
44. Cf. St. Luke. 1, 48.
45. Cf. dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 61; Acta Apostolicae Sedis 57, 1965, p. 63.
46. St. Mark 1, 15; cf. St. Matthew 3, 2; 4, 17.
47. St. Luke 13, 5.
48. Cf. St. Matthew 25, 41; dogmatic constitution Lumen Gentium, n. 48: Acta Apostolicae Sedis, 57, 1965, p. 54.
49. Galatians 2, 20; cf. Eph. 5, 2.
50. Second homily super Missus est, n. 2: PL 183, 64.
51. Heb. 13, 8.
52. Dogmatic constitution Lumen Gentium, nn. 53: Acta Apostolicae Sedis, n. 53, 57, 1965, p. 59.
53. Cf. discourses and radio messages of Pius XII, volume IV, pp. 260-262; cf. Acta Apostolicae Sedis, 34, 1942, pp. 345-346.
54. cit. Apostolicae Sedis, 56, 1964, p. 1017.
55. Cf. oration for feast of the Immaculate Heart of Mary, Aug. 22.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.